Metoda

Jak učíme anglicky?


Metoda vhodná pro začátečníky:

  • Každý, kdo hovoří vlastním jazykem, nepoužívá žádné fráze, které by měl v přesné podobě fixovány na účelové situace. Při tvorbě věty také neuvažuje o "stavbě věty a o gramatice". Je to dáno tím, že každý, kdo hovoří vlastnímjazykem, zná přesně smysl každého slova. Tím je také schopen přesně určit jeho gramatický tvar, místo ve stavbě věty a význam, který plyne z jeho kombinace s ostatními slovy, tvořícími kteroukoli větu. Toho je schopen jedině proto, že přímo v tomto jazyce myslí.
  • Neschopnost anglicky myslet vede k tvorbě vět s nesprávnou stavbou. Používané výukové metody nedisponují takovým výukovým nástrojem, který logicky naučí každého anglicky myslet, proto ve svém důsledku způsobují rozpor mezi skutečnou potřebou a dosahovaným výsledkem. To se projevuje tím, že účastník kurzu potom používá strukturu věty z mateřského jazyka do které vkládá anglická slůvka. Tvoří tedy "čenglish místo English", a navíc formuluje věty často se zcela jiným významem, než jaký měly mít. My proto tvrdíme, že bez schopnosti přímo anglicky myslet není možno tvořit věty se správnou anglickou strukturou.
  • Potřebu přímo anglicky myslet se snaží řešit většina jazykových škol. Bridges na rozdíl od ostatních řeší potřebu přímo anglicky myslet svojí metodou tvořenou přemosťovacím jazykem, ve kterém má každé anglické slovo ve větě svůj český ekvivalent na místě přesně odpovídajícím poloze slova anglického. Metoda se opírá o principy interlineární metody používané již po staletí, která zažívá s ohledem na její vynikající výsledky renesanci v mnoha státech světa. Metoda Bridges je uceleným systémem výuky a tvořivé práce, který Vás naučí přímo anglicky myslet se slovní zásobou, kterou jste dosud načerpali a kterou Vám v rámci výuky ještě rozšíří. Navíc Vám předá ucelený systém, kterým se můžete neustále zdokonalovat.


Co metodou získáte?

  1. Získáte schopnost komunikovat tím, že Vás naučíme přímo anglicky myslet.hell gate bridge
  2. Aktivujete v sobě i schopnost používat takzvanou pasivní slovní zásobu, tedy slovní zásobu, kterou znáte a rozumíte jí, ale ve větách ji nedokážete nasadit vlivem komunikačního bloku.
  3. Odstraníme u Vás systém překládání věty z češtiny a tím tedy zajistíme, abyste tvořili přímo anglicky věty s anglickou větnou stavbou, neboli abyste mluvili english místo čenglish.
  4. Naučíme Vás jak metodu používat i po skončení našeho kurzu a tím jak se učit správně anglicky nejen komunikací, ale i četbou.
  5. Metoda pracuje i důsledně s gramatikou a to díky pro tento účel speciálně vytvořeným studijním materiálům. Veškeré studijní materiály jsou zpracovány předními odborníky v oblasti výuky angličtiny. Při hodině je každá složitější věta okamžitě rozebrána z hlediska gramatiky. Na rozdíl od klasického přístupu však my učíme chápat tu kterou větnou stavbu ve větě z pohledu důvodu jejího použití. Každý se tak ihned učí nejen správně chápat ten který tvar, ale také účinně kombinovat a tak si osvojit schopnost najít vždy cestu jak cokoliv sdělit či vysvětlit.

 

Expertíza

 

V Praze, červenec 2001

Vypracováno pro:
Bridges s. r. o.
Václavské náměstí 21
110 00 Praha 1
Posuzovatel:
Doc. PhDr. Jarmila Mothejzíková, CSc.
Ústav anglistiky a amerikanistiky
Filozofická fakulta UK
nám. J. Palacha 2
116 37 Praha 1


Společnost Bridges s.r.o. používá ve svém metodicky velmi zdařilém výukovém programu, zpracovaném na vysoké profesionální úrovni, jako primární metodu metodu přemostění , jež patří svým základními didaktickými postupy do kategorie postupů gramaticko-překladových, osvědčených ve výuce cizím jazykům již po staletí. Svými specifickými technikami, spočívajícími v prezentaci a fixaci cílového jazyka skrze jazykové prostředky mateřštiny a v doslovném překladu aktivními i pasivním, však metoda přemostění představuje relativní novum v didaktice cizích jazyků.
Její efektivita, produktivita i úspěšnost má svůj základ v aspektech psychologických - výuka reflektuje racionální i intelektové složky žákovy osobnosti, systematicky pracuje s jeho myšlením logickým, jež ve věkové kategorii žáka dospělého musí ve VCJ být bráno v úvahu primárně, dále pracuje s transferem, komparací a konfrontací jazyka cílového a mateřského - a to ve všech fázích vyučovacího procesu: v prezentaci, fixaci, ale i v prolongované součásti výuky, v práci domácí, jež představuje integrální součást výuky. Je-li tato metoda používána ve výuce nulových začátečníků i velmi mírně pokročilých jako metoda ústřední, vede žáka ke schopnosti anglicky myslet od samého počátku, u žáka pokročilejšího potom vede k rozvoji komunikace ústní i písemné a rovněž k celkovému zkvalitnění projevu co do přednosti v plánu gramatickém i lexikálním, metoda přemostění je tedy velmi vhodná pro výuku všech kategorií pokročilosti dospělého žáka.
V souladu s obecně požadovanými cíli ve výuce anglickému jazyku směřuje výuka společnosti Bridges , s.r.o. k dosažení komunikace ústní i písemné, a to nejen plynulé (což je cílem metody komunikativní), ale i přesné, na což se často ve VCJ rezignuje. Dalšími cíli, ale i prostředky, jsou četba a překlad, přičemž tyto cíle jsou adekvátně gradované dle stupně žákovy pokročilosti a didakticky ztvárněné odpovídajícími specifickými učebními postupy, technikami a formami žákovy i učitelovy práce. Specifičností metody přemostění je vytvoření jazykového obrazu o cizojazyčném jevu médiem mateřštiny skrze primárně čtený text formou doslovného překladu ve fázi prezentace a písemným překladem ve fázi fixace, což akcentuje trvalost zapamatování osvojovaného jevu, stejně jako několikanásobné zopakování ještě v hodině a posléze doma v systému domácích cvičení. Učitel v hodině onen vizuální jazykový obraz dotváří akusticky svým přednesem a intenzívním výcvikem v oblasti audioorální, takže jazyk je uvedenou metodou zachycen v celé své šíři jazykových prostředků i řečových dovedností.
Celý výukový systém je pokryt vlastními výukovými materiály koncipovanými dle bazální metody, avšak současně se používají i materiály metody komunikativní, v souladu s převládajícím didaktickým trendem v Evropě. Toto spektrum metod s dominující metodou přemostění je optimální didaktické linie ve VAJ dospělého žáka, a proto, jak ukazuje dosavadní praxe, se takto koncipovaná výuka setkává pouze s velkým přijetím u frekventantů, neboť je, jak již bylo uvedeno výše, efektivní, produktivní, svrchovaně individualizovaná a dokonale vyhovuje především dospělému tzv. akademicky orientovanému, tj. racionálnímu, se schopností jazykové imaginace, koncentrovanému a motivovanému.
V praxi úspěšně realizuje cíle vytčené v didaktickém manuálu: učíme /ale i naučíme/ anglicky myslet, známe přesně smysl každého slova, které jsme ve větě použili, …… dosáhneme toho, že vaše vědomosti budou založeny na pochopení, a tedy budou trvalého charakteru. Překladovou metodu si každý z kurzu odnáší jako nástroj, se kterým bude v budoucnu stále pracovat.


Závěr


Metoda přemostění, kterou společnost Bridges s.r.o. vyvinula a rozpracovala pro výuku anglickému jazyku, představuje v současném didaktickém trendu metodu netradiční, výlučnou, avšak velmi potřebnou a efektivní. Lze ji doporučit pro všechny stupně pokročilosti ve věkové kategorii žáka dospělého a všude tam, kde neúspěch spočívá v neporozumění.
V Praze, červenec 2001

Doc. PhDr. Jarmila Mothejzíková, CSc.
Ústav anglistiky a amerikanistiky
Filozofická fakulta UK
nám. J. Palacha 2
116 37 Praha 1

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.